תואוולהו תונובשח תלהנה

,םינזאמ תקפה ,תופוק לוהינ תוברל ןוגראה לש יפסכהו יאנובשחה לופיטה תא זכרמ הז לודומ

.דועו ,תואוולה ,ביצקת ,ב"סמ ,ח"טמ לוהינ ,םיקנב תמאתה

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

ON-LINE םירפסה ןוכדע ·

.תכרעמ עבטמו ןובשחל תועבטמ לש בר רפסמ לוהינל תורשפאו תועבטמה לש ידיימ םוגרת ·

.ןובשח לכל ליבקמב תועבטמ השולש ·

.תמא ןמזב 'וכו הרבח ןזאמ םינמוזמ םירזת ,ןמוי תודוקפ ,םיסיטרכ תקפה ·

.תורבח 999 דע - ליבקמב םינשו תורבח רפסמ לע הדובעל תורשפא ·

.הרבח לכל תויאמצעו תודרפנ תופוק 99 דע לש ליבקמב הדובעל תורשפא ·

 
matzav-heshbon1.jpg

תונובשח תלהנה

.תבחרומ תונובשח תלהנה

.תכרעמ עבטמו ןובשחל רז עבטמ

.ביצקת לוהינ

.היבג ךרעמ

.םינמוזמ םירזת

.תיביר יבויח

.תופוק לוהינ

.רז עבטמ ךורעש

.תוחוקלו םיקנב תמאתה

.םיקנבל תודקפה

.רוקמב סמ ךרעמ

.םיקיש תספדהו םיקפס לוהינ

.ב"סמ תועצמאב םימולשתו היבג

.דספהו חוורו םינזאמ ךרעמ

.םינמוזמ תטישב ח"הנה

.םייפסכ תוחוד ללוחמ

.םינוש םיכתחב םיחוויד

.Excel ל תועונת תקפה

.םיפסונ םילודומ

 

תואוולה

.תואוולה לוהינ

.ןיקוליס חול תגצה

.תוינובשח תקפה

.םיחוויד


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam