רוצייו יאלמ

,תועונתה לש יכרעהו יתומכה םושירה וב להנתמ .רוצייהו יאלמה יטרפ לוהינ תא זכרמ הז לודומ

רוציל תוארוה תטילק ,םיטירפ תרמהו םינסחמ ןיב הרבעה הריפס ,תואיצי ,תוסינכ

.רוציי תפציר - ןעוציב רחא בקעמו

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

.תועונתה תטילק םע יאלמה יכרעו תויומכ לש ידיימ ןוכדע ·

.חולשמ ריחמ ,ענ עצוממ ריחמ ,ןורחא הסינכ ריחמ ,FIFO יפל יאלמה ךרע בושיח ·

.ליבקמב הרבח לכל םינסחמ -99 ו תורבח 99 דע הדובע תורשפא ·

ליבקמב קפסה חולשמ יפ לע יאלמה תועונת לש יכרעו יתומכ לוהינל תורשפא ·

.ליגרה םושירל  

.חוקל תנמזהמ יטמוטוא ןפואב וא המוזי הרוצב רוציל םיבו'ג תחיתפ ·

.רוצייה ךילהת רחא בקעמ ·

 
netunei-parit.jpg

יאלמ

.םיטירפ לוהינ

.םינסחמ לוהינ

.ריחמו הרתי לוהינ

.חולשמ תמרב ריחמו הרתי

.יאלמ ךרע לוהינ

.טירפל םינויפיא

.םינוש םיכתחב םיחוויד

.םייכרעו םייתומכ תוחוד ללוחמ

.Excel ל תועונת תקפה

 
ptihat-job.jpg

רוציי

.רצומ ץע

.הדובע תוארוה תחיתפ

.רוצייה ךילהת רחא בקעמ

.םיקפסמ תויטמוטוא תונמזה תריצי

.רוצייל םיקפסמ הקפסה רחא בקעמ

.רצומ ץעו רוציי תוחוד


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam