םיריחמ

                     

ERP/MRP תסריגב לוהינ

   ח"ש1390/2790

            

לבגומ יתלב תונחת רפסמל


            

:לש םיבחרומ םילודומ תללוכ הסריגה

            

,תואוולה ,רוצי ,שכר ,יאלמ ,תורש ,הפוק ,קווש ,ח"הנה
תוח"וד ללוחמ ,עבק תוארוה

            


:םולשת תויורשפא יתש

            

      וא (הנשל ח"ש1390) יתנש יונמ
(ח"ש2790) ימעפ דח םולשתב השיכר

            

            

ןאכ ץחל םוי 30 לש ןויסינ תפוקתל הנכותה תדרוהל


ERP תסריגב לוהינ

     ח"ש1190/2390

                 

לבגומ יתלב תונחת רפסמל


          

:לש םיבחרומ םילודומ תללוכ הסריגה


          

עבק תוארוה ,שכר ,יאלמ ,תורש ,הפוק ,קווש ,ח"הנה
תוח"וד ללוחמ ,רצומ ץע

            

:םולשת תויורשפא יתש

 

וא (הנשל ח"ש1190) יתנש יונמ
(2390ח"ש) ימעפ דח םולשתב השיכר

            

ןאכ ץחל םוי 30 לש ןויסינ תפוקתל הנכותה תדרוהל


       

קסע לוהינל הפיקמו האלמ הנכות - קיסאלק לוהינ

ח"ש590/1390

    

לבגומ יתלב תונחת רפסמל


          

:לש םיפיקמ םילודומ תללוכ הסריגה


                    

,רצומ ץע ,שכר ,יאלמ ,הפוק ,קווש ,ח"הנה
תוח"וד ללוחמ

            

:םולשת תויורשפא יתש

             

            וא (הנשל ח"ש590) יתנש יונמ
(1390ח"ש) ימעפ דח םולשתב השיכר

            

ןאכ ץחל םוי 30 לש ןויסינ תפוקתל הנכותה תדרוהל


       

תמצמוצמ תנוכתמב הנכות - טייל לוהינ

ח"ש390/790

             

לבגומ יתלב תונחת רפסמל


          

:לש םילודומ תללוכ הסריגה


                    

יאלמ ,הפוק ,קווש ,ח"הנה

            

:םולשת תויורשפא יתש

 

וא (הנשל ח"ש 390) יתנש יונמ
(ח"ש790) ימעפ דח םולשתב השיכר

            

ןאכ ץחל םוי 30 לש ןויסינ תפוקתל הנכותה תדרוהל


 

םכתושרל דומעל חמשנ

03-5402319 :לט
03-5498991 :סקפ

.מ"עמ םיללוכ םניא ל"נה םיריחמה

.ףסונ םולשת אלל תושדח תורודהמב םג חוקלה תא הכזמ יתנשה תורישה


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam