הנכותה רואת

םדקתמ ילוהינ ילכ הווהמה האלמ תיאנולח MRP/ERP תכרעמ איה "לוהינ"

.םיליעי הרקבו הטילשל

,םילק היקשממ ,םישמתשמ תברו תיעבטמ בר ,תיתרבח בר תכרעמכ תלעופ "לוהינ"

המירז תרשפאתמ ךכבו ON-LINE םינכדעתמ םינותנה ,ןכ ומכ .הלעפהל םיטושפו םישימג

םייתפוקת םידוביעב ךרוצ אללו עדימה לש תידימ תונימז ךות הדובעה לש תפטוש

. תושירד לש בחר ןווגמל המצע בר הנעמ המע האיבמ "לוהינ" ךכבו

יפל ינוציח DATA-BASE וא ביציו ןימא המצע בר ימינפ םינותנ דסמ להנל התלוכיב ,ףסונב

לש המר לכל "לוהינ" תא םימיאתמ ךומנה הריחמ םע דחי הלא תונוכת ,שמתשמה תשירד

.םיקסעה ילדגו יגוס לכלו דויצ

םינותנ תרבעה ןוגכ ףטושה הדובעה ךילהתב MICROSOFT ירצומ תבלשמ "לוהינ"

.HTML הנבמב ליימ ךרד תורישי םיכמסמ תחילשו EXCEL -ל


,עבק תוארוה , שכר , יאלמ , תוריכמ , קווש , ח"הנה לש םילודומ הליכמ "לוהינ"
:ןלהלכ תורשו אובי ,רוצי ,תואוולה , ב"סמ

,תופוק ,םיקנב תמאתה ,ןובשח לכל תומכו מ"טמ ח"טמ םילקש לוהינ םע האלמ ח"הנה :םיסנניפ

,ב"סמ תועצמאב םייוכיזו םיבויח ,םיקש תספדה ,םיקפס ,םייתאושה דספהו חוור תוחודו םינזאמ

.דועו עובק שוכר ,תואוולה ךרעמ ,תיביר יוכיז/בויח ,ח"טמ יכורעש ,ביצקת

,תונמזה ,חוקלל ריחמ תועצה ,םינכוס ,הלבגה אלל ןוריחמ ,תוחוקל לוהינ :תורישו תוריכמ קוויש

,הנוכמ תירוטסיה ,עבק תוארוה ,תויאמצע תופוק לוהינ ,תוידימו תויתפוקת תוינובשח תקפה ,חולשמ.ת

.דועו םיאנכט בקעמ םע תורשה תינובשח תקפהל דעו האירק תלבקמ אלמ תורש ךרעמ

רחא בקעמו םיבו'ג תטילק ,רצומ ץע ,ףוליח יקלח,םינסחמ ,םיטירפ לוהינ :רוצייו יאלמ

.דועו תוחוקלמ תונמזה לש רוציה ךילהת

,םומיסקמו םומינימ יאלמ ,קפסמ תוסינכו תונמזה ,ריחמ תועצה ,םיקפס לוהינ :אוביו שכר

.דועו אובי קית לוהינ ,יאלמ דותיע

.תותליאשו תוח"וד לש בחר ןווגמ :ל"נה םילודומה לכב

.Windows NT/2000/XP/Vista/Windows 7 לע תלעופ הנכותה

.(תדדוב הנחת) Stand Alone לש הרוצב ןכ ומכו תרש םע תשרב הנקתהל תנתינ הנכותה

.55106 הסנכה סמ םושיר רושיא


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam