אוביו שכר

םיספט תקפה ,םיקפסה לוהינ י"ע ןוגראה לש אוביהו שכרה זכרתמ הז לודומב

אובי קית לוהינ ןכ ומכ .םיקפסמ תוסינכו תונמזה ,ריחמ תועצה תלבקל

.חולשמה בויחו םושיר םויסל דעו ותטילק עגרמ

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

.ליבקמב תורבח 99 דע ·

.טירפל םיקפס לוהינל תורשפא ·

.תמא ןמזב ותריגס ךילהת רחא בקעמו אובי קית תחיתפ ·

 
teudat-rechesh.jpg

שכר

.טירפל םיקפס לוהינ

.תונמזהו ריחמ תועצה

.םיקפסמ תוינובשחו םיחולשמ תטילק

.יאלמ דותיע

.שכר תוחוד

 
ptihat-job.jpg

אובי

.אובי קית לוהינ

.םיבויח תטילק

.םיחוויד


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam