תורישו תוריכמ קווש

,תוחוקלמ תונמזה ,ריחמ תועצה ללוכ ןוגראה לש תורישהו קווישה תולועפ תא זכרמ הז לודומ

.תוחודו תותליאש תועצמאב םיפטוש םיבקעמו הפוקמ תוריכמ ,תוינובשח ,םיחולשמ

.חוקלל םיתוריש לש הירוטסיה לוהינ ןכ ומכ

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

.תוינובשחו תונמזה יוסיכל םימולשתל תורשפא ·

.ח"טמל ידיימ םוגרת ·

:יתילכת בר הדובע ןפוא ·

.העצה יפל הנמזה -     

.חוקלמ הנמזה -     

.הנמזה יפל הקפסה -     

.הנמזה אלל הקפסה -     

.תופטושו תויתפוקת תוינובשח תקפה -     

.הפוקמ הריכמ ,תיאנועמק הריכמ -     

.תוינובשחו תונמזהל יקלח וא אלמ יפסכ יוסיכ -     

.דרפנב הרבח לכל תופוק 99 ו ליבקמב תורבח 99 דע הדובעל תורשפא ·

 

תוריכמו קווש

pirtei-lakoah.jpg

.תוריכמ לוהינ

.חוקלל ןוריחמ

.ריחמ תועצהו תונמזה

.תוחוקל לוהינ

.תויתפוקת תוינובשח

.הפוקמ תוריכמ

.תולמעו םינכוס לוהינ

.םייקוויש תוחודו תותליאש

.םינוש םיכתחב םיחוויד

.הריכמ תוחוד ללוחמ

.Excel-ב םיפרגו תועונת תריצי

 

תוריש ךרעמ

mehira-mezuman.jpg

.תורישב תוחוקל לוהינ

.דויצל תורישה רחא בקעמ

.ףוליח יקלח

.יאנכט לש הדובע לוהינ

.תוריש תוינובשח תקפה

.יאלמהמ םיקלח תעירג

.ח"הנהב תוחוקלה בויח


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam