תוחוקל תוריש

,תורש ןתמל האירקה תלבק עגרמ תורישה יזוחו תוחוקלה תורש ךרעמ להנתמ הז לדומב

.ףתושה בקעמל םינוש םיחותינל דעו תוינובשח תקפה ,םיאנכט ץובש

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

.תמא ןמזב תואירק תריגס /הטילק ·

,לופיטב םירישכמ ,ןובשח בצמ ומכ ,האירקה תלבק םע חוקלה לע עדימה לכ תלבק ·

.'וכו הנורחא האירק ,לופיט לכב ופלחוהש םיקלח ,הירוטסיה   

.ןותנ עגר לכב ךיראתו יאנכט ץובש ןוכדע ·

.החונ הרוצב האירק תריגס / החיתפ ·

.זכורמ עדימ תלבקו לבגומ אל תודמע רפסממ תואירק תטילק ·

.תמא ןמזב תורש הזוחב חוקלה בצמ לע עדימ ·

.ליבקמב תורבח 99 דע הדובעל תורשפא ·

 
pirtei-lakoah.jpg

תורש תאירקל ךרעמ

.תורשב תוחוקל לוהינ

.דויצ/תורישה רחא בקעמ

.דויצ /םילופיט תירוטסיה תרימש

.ףוליח יקלח

.תואירק תלבק

.םיאנכטל הדובע ת"וחוד תקפה

.יאנכט תורש תאירק

.תוינובשח תקפה

.תוריש ישודיח

.םינוש בקעמ תוחוד

 
mehira-mezuman.jpg

תוריש יזוח

.תורש הזוחב תוחוקל לוהינ

.תוריש הזוח ישודיח

.םינומ לש תפטוש האירק

.תוינובשח תקפה

.םינוש בקעמ תוחוד


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam