תוריכמו קווש

,תוחוקלמ תונמזה ,ריחמ תועצה ללוכ ןוגראה לש תוריכמהו קווישה תולועפ תא זכרמ הז לודומ

.תוחודו תותליאש תועצמאב םיפטוש םיבקעמו הפוקמ תוריכמ ,תוינובשח ,םיחולשמ

.חוקל תויורשקתה םע בקעמו רשק ישנא לוהינ ןכ ומכ

:תוירקיעה תונוכתה םע תונמנ

.תוינובשחו תונמזה יוסיכל םימולשתל תורשפא ·

.ח"טמל ידיימ םוגרת ·

:יתילכת בר הדובע ןפוא ·

.העצה יפל הנמזה -     

.חוקלמ הנמזה -     

.הנמזה יפל הקפסה -     

.הנמזה אלל הקפסה -     

.תופטושו תויתפוקת תוינובשח תקפה -     

.הפוקמ הריכמ ,תיאנועמק הריכמ -     

.תוינובשחו תונמזהל יקלח וא אלמ יפסכ יוסיכ -     

.דרפנב הרבח לכל תופוק 99 ו ליבקמב תורבח 99 דע הדובעל תורשפא ·

 
pirtei-lakoah.jpg

תוריכמו קווש

.תוריכמ לוהינ

.חוקלל ןוריחמ

.תוחוקל לוהינ

.ריחמ תועצהו תונמזה

.חולשמ תדועת

.תויתפוקת תוינובשח

.תויאמצע תופוק לוהינ

.תולמעו םינכוס לוהינ

.עבק תוארוהב םיבויח

.םייקוויש תוחודו תותליאש

.םינוש םיכתחב םיחוויד

.הריכמ תוחוד ללוחמ

.Excel-ב םיפרגו תועונת תריצי

 
mehira-mezuman.jpg

CRM תוחוקל לוהינ

.תוחוקל לוהינ

.רשק ישנא לוהינ

.תויורשקתה ירחא בקעמ

.הנימז הרוצב חוקל בצמ תלבק

.םינוש םיכתחו םיחוויד


הלעמל הרזח


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

[רשק רוצ]  [םיטרפ תלבק]  [םיריחמ]  [הנכותה רואת]  [ונחנא ימ]

Design By:Ben-Asher Noam