הנכות תוכרעמ לוהינ

"לוהינ" תכרעמ תעמטהו חותיפב רקיעב תקסועו - 1983 ב המקוה הנכות תוכרעמ לוהינ

.םילודגו םיינוניב ,םינטק םיקסע לוהינל MRP/ERP תנכות איהש

. MICROSOFT WINDOWS לש חותיפ תוביבסב החמתמ הנכותה תיב

ףיקמ IDE חותפ ילכ רחבנ םילעופ ונא םהב תוחוקלה ןווגמ בקע

.המודכו תודסומ ,םיקנב ומכ תולודג תונקתהב םישמתשמ וב

.םידיינו PC יבשחמב הבר תוליעיב גהנתמ הז חותפ ילכ תאז םע דחי

לודגו ןטק קסע לוהינל תינרדומו הפיקמ הנכות לש קווש אוה ונלש רסמה

תושירד םע דחי ,תומוד תונכות יגוסב םויה דע תורכומ ויה אלש תויולעב

.בשחמ תרוצתמ תוילמינימ


03-5402319 :הנכות תוכרעמ לוהינ

Design By:Ben-Asher Noam